משפט 1 - שמירת יחסים

נתון כי ל - גבול a

         ול - גבול b

בנוסף נתון כי a < b

אזי קיים n0 כך שלכל n > n0 ,n מתקיים: an < bn

 

 

הוכחה

 נתון an a ולכן לכל בפרט עבור 0 < =

קיים 'n0 כך שלכל n n < 'n0 מתקיים : >
                                                             
                                          + an < a >
                                                       
בפרט n > 'n0 מתקיים (1)      > an

 נתון bn b ולכן לכל בפרט עבור 0 < =

קיים ''n0 כך שלכל n n < ''n0 מתקיים : >
                                                             
                                          + bn < b >
                                                                
   בפרט n > ''n0 מתקיים       (2)        bn >

נסמן ( n0 = Max(''n0,'n0 עבור n > n0 מתקיימים (1) ו - (2)

מטרנזיטיביות יחס הסדר נקבל : an < < bn
                                                     n > 'n0       an < bn
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©